Notification settings The new notifications

  Meat Company (Saitama-ken, Kawagoe Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 83 views • 5 day ago • 来自相关话题

  कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।


  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
  प्रति घण्टा: 950円  ~ 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   - भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।

  बिशेषता:
  - (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र लिन सकिने व्यवस्था छ) ।

  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================
  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 
  Hourly Wage: 950円 ~ 1000円 (for male) //900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit)
   
  Contact: 080 3944 2571 (for Japanese, English or Nepali language)
  contact time: monday to friday (9:00 to 18:00)
   
   
   
   
    查看全部
  adafe8cfb0ef6853c2de101abded9c1e.jpg

  कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।


  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
  प्रति घण्टा: 950円  ~ 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   - भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।

  बिशेषता:
  - (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र लिन सकिने व्यवस्था छ) ।

  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================
  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 
  Hourly Wage: 950円 ~ 1000円 (for male) //900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit)
   
  Contact: 080 3944 2571 (for Japanese, English or Nepali language)
  contact time: monday to friday (9:00 to 18:00)
   
   
   
   
   

  Meat Company (Kawasaki Station)

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 112 views • 6 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.

    查看全部

  dc5b367528fb168cf4d581fb83e9e5ce.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.

   

  Vegetable Company (Kurihashi Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 166 views • 2019-01-11 17:34 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  =====================================================
   
  Work: Vegetable Company (Night Shift Job)

  Location: Saitama-ken (Also near from Tochigi-ken)
  Station: Kurihashi Station (Free Bus Available.)

  Language: Not Required.

  Working Hours: 20:00 ~ 6:00 + overtime
  Hourly Wage: 1000円 ~ 1250円 
  (Note: From 22:00 ~ 5:00 o' clock, Hourly wage will be: 1250円)

  Transportation Fare: Not Available.
  Working Days: At least 3 days a week.

  Visa Type: Student or Dependent visa (Handcash also Available)

  Contact: (for english,nepali or Japanese language)
  = 080 4324 4681
  = 049 293 5695 (Office)
    查看全部
  c.PNG

  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  =====================================================
   
  Work: Vegetable Company (Night Shift Job)

  Location: Saitama-ken (Also near from Tochigi-ken)
  Station: Kurihashi Station (Free Bus Available.)

  Language: Not Required.

  Working Hours: 20:00 ~ 6:00 + overtime
  Hourly Wage: 1000円 ~ 1250円 
  (Note: From 22:00 ~ 5:00 o' clock, Hourly wage will be: 1250円)

  Transportation Fare: Not Available.
  Working Days: At least 3 days a week.

  Visa Type: Student or Dependent visa (Handcash also Available)

  Contact: (for english,nepali or Japanese language)
  = 080 4324 4681
  = 049 293 5695 (Office)
   

  Okabe Station, Saitama-ken

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 68 views • 2019-01-11 17:01 • 来自相关话题

  Job Type: Vegetable cutting and packing Job.
  Location: Saitama-ken
  Station: Okabe Station
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 900円 
  Transportation Fare: 500円
   
  Language: Basic Japanese Language
  Working Days: should able to work atleast 2 days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse, Permanent or Refugee visa (work permit holder)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (For english,nepali or Japanese language)
  = 080 3944 2571 (For english,nepali or Japanese language)
   
  =========================================================

  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।
   
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00
   ​- प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 090 6658 9841 (नेपारुजिन )
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन ) 查看全部
  b.PNG

  Job Type: Vegetable cutting and packing Job.
  Location: Saitama-ken
  Station: Okabe Station
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 900円 
  Transportation Fare: 500円
   
  Language: Basic Japanese Language
  Working Days: should able to work atleast 2 days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse, Permanent or Refugee visa (work permit holder)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (For english,nepali or Japanese language)
  = 080 3944 2571 (For english,nepali or Japanese language)
   
  =========================================================

  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।
   
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00
   ​- प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 090 6658 9841 (नेपारुजिन )
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन )

  Meat Company (Seibu-tachikawa Station)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 50 views • 2019-01-11 15:44 • 来自相关话题

  Job Type: Meat Company
  Station: Seibu-Tachikawa Station (20minutes walk from the station)
  Working Place Temperature: 5 degree to 8 degree Celsius 
   
  Japanese Language: Basic conversation
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent and Refugeee visa (work permit holder)
   
  Working Hours:
   a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- should able to work atleast 3 days.
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)-- should able to work atleast 4 days.
   
   
  Hourly Wage: 985円
  Transportation Fare: 500円/ day
   
  Required number of people: 15 to 20 people.
   
  Characteristics:
  - Suitable for both male and female.,
  - Should able to work 3 to 4 days a week.

  Contact:
  = 090-6658-9841 ( Japanese, english or nepali languages)
  =Contact time: Monday to Friday (9:00~ 18:00 o' clock) 查看全部

  cba4f7062a25c4e84a0b9bffa8b172c5.png

  Job Type: Meat Company
  Station: Seibu-Tachikawa Station (20minutes walk from the station)
  Working Place Temperature: 5 degree to 8 degree Celsius 
   
  Japanese Language: Basic conversation
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent and Refugeee visa (work permit holder)
   
  Working Hours:
   a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- should able to work atleast 3 days.
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)-- should able to work atleast 4 days.
   
   
  Hourly Wage: 985円
  Transportation Fare: 500円/ day
   
  Required number of people: 15 to 20 people.
   
  Characteristics:
  - Suitable for both male and female.,
  - Should able to work 3 to 4 days a week.

  Contact:
  = 090-6658-9841 ( Japanese, english or nepali languages)
  =Contact time: Monday to Friday (9:00~ 18:00 o' clock)

  अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम, Akabane Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 52 views • 2019-01-11 14:55 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
   
   
  ===========================================================
  English Version:

  Company: Home and Office appliances selling company.
  Job: Packing products according to the online order.
   
  Note:  This job is suitable for male only !

  Location: Akabae, Tokyo
  Station: Akabane Station 
  Language : Equivalent to N3/N4 level speaking
  Working Hours: 14:00 ~ 20:00 (6hours)
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse or Permanent visa
  Hourly Wage: 1050円 
  Transportation Fare: upto 700 円 per day.
   
  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only. 查看全部
  a.PNG

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
   
   
  ===========================================================
  English Version:

  Company: Home and Office appliances selling company.
  Job: Packing products according to the online order.
   
  Note:  This job is suitable for male only !

  Location: Akabae, Tokyo
  Station: Akabane Station 
  Language : Equivalent to N3/N4 level speaking
  Working Hours: 14:00 ~ 20:00 (6hours)
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse or Permanent visa
  Hourly Wage: 1050円 
  Transportation Fare: upto 700 円 per day.
   
  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only.

  Book Company, Yasio Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 134 views • 2019-01-11 14:42 • 来自相关话题

  किताब कम्पनीमा  कामको अवसर !!

  काम: किताब बर्गिकरण गर्ने काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन:
  a) Yasio Station (Tsukuba Express Line )बाट 10 मिनेट पैदल 
  b) Soka Station (Tokyo Skytree Line ) बाट २० मिनेट बसमा 

  भिषा: Dependent , Long -Term, Permanent & Refugee Visa (workpermit holder)
  समय: 9:00 ~ 17:00 
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार 
  प्रति घण्टा: 1050 円

  सम्पर्क: 090 2460 5800 (Ramesh)
   
   
  ===========================
  English Version:
   VACANCY ANNOUNCEMENT 
  Visa Type: Dependent visa ,refugee visa and long term visa holder . 
  Work : Book Company 
  Work is easy, just to manage the books according to the categories.
   
  Working Time: 9:00 to 17:00
  Working Days: monday to friday
  Hourly Wage: 1050/hour 
   
  Location: Saitama-ken
  From Yasio station (Tsukuba Express line ) 10 minutes by walk.
  From Soka station(Tokyo Skytree line )20 minutes by bus. 
   
  contact -09024605800(Ramesh) 查看全部

  49713949_355840398569087_8574506717285449728_n.jpg

  किताब कम्पनीमा  कामको अवसर !!

  काम: किताब बर्गिकरण गर्ने काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन:
  a) Yasio Station (Tsukuba Express Line )बाट 10 मिनेट पैदल 
  b) Soka Station (Tokyo Skytree Line ) बाट २० मिनेट बसमा 

  भिषा: Dependent , Long -Term, Permanent & Refugee Visa (workpermit holder)
  समय: 9:00 ~ 17:00 
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार 
  प्रति घण्टा: 1050 円

  सम्पर्क: 090 2460 5800 (Ramesh)
   
   
  ===========================
  English Version:
   VACANCY ANNOUNCEMENT 
  Visa Type: Dependent visa ,refugee visa and long term visa holder . 
  Work : Book Company 
  Work is easy, just to manage the books according to the categories.
   
  Working Time: 9:00 to 17:00
  Working Days: monday to friday
  Hourly Wage: 1050/hour 
   
  Location: Saitama-ken
  From Yasio station (Tsukuba Express line ) 10 minutes by walk.
  From Soka station(Tokyo Skytree line )20 minutes by bus. 
   
  contact -09024605800(Ramesh)

  Okabe Station

  Reply

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Post • 1 person concerned • 0 replies • 135 views • 2019-01-08 14:06 • 来自相关话题

  Meat company, Seibu-tachikawa (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 145 views • 2019-01-08 11:16 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  a.PNG

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।