Kitchen Job, Tokyo

d1a89ef88e59ac9bae3bf589506ba28a.JPG

- पसलको नाम: पापाइया रिफु  ( パパイヤリーフ )
- कामको प्रकार: किचेनमा/ आराइबाको काम (Dishwashing )

- स्थान:  Tokyo
- स्टेशन: Tokyo Station बाट 6 मिनेट पैदल ।

- भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।
- काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म।

- भिषा : डिपेनडेण्ट भिषा। 
- कामको समय: 09:30 ~15:00
- प्रति घण्टा: 1000円 
- यातायात ख़र्च: 720円 सम्म ।

सम्पर्क : 
= 03 5520 4487  (まつもと さん)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered