Notification settings The new notifications

  Meat Company (Banda Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 119 views • 2019-01-29 10:09 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (कम्तिमा २ दिन )
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट अथवा रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ================================================
  English Version:
   
   
  Job Type: Meat Packing 
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Banda Station (From station 10 minutes by company bus).
   
  Japanese Language: Basic level.
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 Days)
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit).
   
  Hourly Wage : 985 円 
  Transportation Fare: 300 円 
   
  Vacancy: for 5 people (Handcash available for dependent visa)
   
  Contact:
  =  090-6658-9841 ( Nepali ) 
  = Contact time: monday to friday 10:00 to 17:00 o' clock.
   
   
   
    查看全部
  a.PNG

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (कम्तिमा २ दिन )
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट अथवा रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ================================================
  English Version:
   
   
  Job Type: Meat Packing 
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Banda Station (From station 10 minutes by company bus).
   
  Japanese Language: Basic level.
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 Days)
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit).
   
  Hourly Wage : 985 円 
  Transportation Fare: 300 円 
   
  Vacancy: for 5 people (Handcash available for dependent visa)
   
  Contact:
  =  090-6658-9841 ( Nepali ) 
  = Contact time: monday to friday 10:00 to 17:00 o' clock.
   
   
   
   

  Meat Company (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 181 views • 2019-01-22 11:34 • 来自相关话题

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।
   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 
   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

    查看全部

  28035728.jpg

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

   

  Meat Company (Kawasaki Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 184 views • 2019-01-14 14:35 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.

    查看全部

  dc5b367528fb168cf4d581fb83e9e5ce.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.

   

  Meat Company, Kawasaki (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 151 views • 2019-01-08 10:25 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部

  191c5efc8ab5dc4944ef69d32427d217.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Azamino Station, Kanagawa-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 116 views • 2018-12-07 09:06 • 来自相关话题

   

  47396717_766566427037905_6570203612348153856_n.png

   

  Part Time Job Kanagawa-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 372 views • 2018-11-08 16:16 • 来自相关话题

  कामको अवसर  !!
  कामको प्रकार :- मेशिन बाट आएको बिफ र पोर्क लाई लाइन बाट निकाली जोख्ने काम( १०० ग्राम /२०० ग्राम तोकिएको हुन्छ ) 
  कार्यस्थानको तापक्रम :- मासुको कम्पनि भएकोले १४/१५ डिग्री हुनेछ
  कानागावा केन 
  स्टेशन: बान्दा स्टेशन देखि कम्पनि बसमा १० मिनेटको दुरिमा
  नजिकका स्टेशन हरु :- माचिदा / हासिमोतो /एबिना /आचुगी/ खामिमिजो आदि

  काम गर्ने समय :-
  a)  बिहान ८ बजे देखि बेलुका १७ बजे सम्म 
  b) बिहान ९ बजे देखि बेलुका १८ बजे सम्म 
  c) दिउसो २ बजे देखि १८ बजे सम्म
  कहिले कहिँ ओभर टाइम पनि हुने 

  ※ महिलालाई प्राथमिकता 

  काम गर्न मिल्ने भिषा :- पर्मानेन्ट / डिपेनडेन्ट / बिद्यार्थीहरुले मात्र
  कामको शिफ्ट :- आपसी सल्लाहमा फिक्स गरिने छ 

  प्रति घण्टा :- 1020円
  यातायात खर्च :- 684円
  आवस्यकता: ३० जना कर्मचारी रहेको हुँदा 

  इच्छुक ब्यक्ति हरु ले तल लेखिएको फोन नम्बरमा लेखिएको समय भित्र मा कल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं
  सम्पर्क नम्बर :-080 9048 0155 
  सम्पर्क समय :- सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १० बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म 
  ( फोन न उठेमा कल ब्याक गरिनेछ ) धन्यवाद 查看全部

  food-factory-workers-clipart-8.jpg

  कामको अवसर  !!
  कामको प्रकार :- मेशिन बाट आएको बिफ र पोर्क लाई लाइन बाट निकाली जोख्ने काम( १०० ग्राम /२०० ग्राम तोकिएको हुन्छ ) 
  कार्यस्थानको तापक्रम :- मासुको कम्पनि भएकोले १४/१५ डिग्री हुनेछ
  कानागावा केन 
  स्टेशन: बान्दा स्टेशन देखि कम्पनि बसमा १० मिनेटको दुरिमा
  नजिकका स्टेशन हरु :- माचिदा / हासिमोतो /एबिना /आचुगी/ खामिमिजो आदि

  काम गर्ने समय :-
  a)  बिहान ८ बजे देखि बेलुका १७ बजे सम्म 
  b) बिहान ९ बजे देखि बेलुका १८ बजे सम्म 
  c) दिउसो २ बजे देखि १८ बजे सम्म
  कहिले कहिँ ओभर टाइम पनि हुने 

  ※ महिलालाई प्राथमिकता 

  काम गर्न मिल्ने भिषा :- पर्मानेन्ट / डिपेनडेन्ट / बिद्यार्थीहरुले मात्र
  कामको शिफ्ट :- आपसी सल्लाहमा फिक्स गरिने छ 

  प्रति घण्टा :- 1020円
  यातायात खर्च :- 684円
  आवस्यकता: ३० जना कर्मचारी रहेको हुँदा 

  इच्छुक ब्यक्ति हरु ले तल लेखिएको फोन नम्बरमा लेखिएको समय भित्र मा कल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं
  सम्पर्क नम्बर :-080 9048 0155 
  सम्पर्क समय :- सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १० बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म 
  ( फोन न उठेमा कल ब्याक गरिनेछ ) धन्यवाद

  Restaurant's Kitchen , Yokohama Station (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 624 views • 2018-10-31 10:06 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : रेस्टुरेन्टको किचेनमा ।

  - स्थान: 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目18−1 そごう横浜店 
  - स्टेशन: Yokohama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा फोनमा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a) 10:00 ~ 17:00
  b) 17:00 ~ 22:00

  - भिषा : गाकुसेइ अथवा  डिपेनडेण्ट भिषा 

  - प्रति घण्टा:  1000 円
  - यातायात ख़र्च : 720 円 सम्म ।
   
  - काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने । 
   
  सम्पर्क : 080 4680 5205 (Viber) 查看全部
  0-02-08-36f4f07e5d9e51e79deb7a2872c11749c4e3dce836074569b64b3c682da9f9bc_b79d1336.jpg


  - कामको प्रकार : रेस्टुरेन्टको किचेनमा ।

  - स्थान: 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目18−1 そごう横浜店 
  - स्टेशन: Yokohama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा फोनमा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a) 10:00 ~ 17:00
  b) 17:00 ~ 22:00

  - भिषा : गाकुसेइ अथवा  डिपेनडेण्ट भिषा 

  - प्रति घण्टा:  1000 円
  - यातायात ख़र्च : 720 円 सम्म ।
   
  - काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने । 
   
  सम्पर्क : 080 4680 5205 (Viber)

  Meat Packing Job, Banda Station (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 603 views • 2018-10-15 16:05 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा :  Dependent, Spouse, longterm and Permanent Visa
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
    查看全部

  8af4d0f440bd2f1cf85e0b99944f17d6.jpg

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा :  Dependent, Spouse, longterm and Permanent Visa
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   
  bandaStation.PNG

  फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग, Azamino Station

  sarojmaharjan Published the article • 2 comments • 569 views • 2018-10-12 17:37 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान : Kanagawa-ken ( कानागावा-केन ​)
  - स्टेशन : Azamino Station (आजामिनो स्टेशन) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट 

  - भाषा आवस्यकता:  भाषा नभएपनि हुने  ।
  - काम गर्न सकिने दिन  : सोमबार, मंगलबार , बुधबार र शुक्रबार ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   
  - कामको समय: 9:00 ~ 17:00/ 18:00
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: प्रति दिन 700円 सम्म ।
   
  विशेषता:
  - यो काम माहिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ handcash लिन सकिने छ ।

  आवस्यकता: 8 -10 जना सम्म  ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = यदि फोन नउठेमा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  azamino.PNG

  - कामको प्रकार : फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान : Kanagawa-ken ( कानागावा-केन ​)
  - स्टेशन : Azamino Station (आजामिनो स्टेशन) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट 

  - भाषा आवस्यकता:  भाषा नभएपनि हुने  ।
  - काम गर्न सकिने दिन  : सोमबार, मंगलबार , बुधबार र शुक्रबार ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   
  - कामको समय: 9:00 ~ 17:00/ 18:00
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: प्रति दिन 700円 सम्म ।
   
  विशेषता:
  - यो काम माहिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ handcash लिन सकिने छ ।

  आवस्यकता: 8 -10 जना सम्म  ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = यदि फोन नउठेमा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Meat Company, Kawasaki (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 2 comments • 686 views • 2018-10-02 10:08 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  acf77cbfb2c88d53da1d153426640193.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।