Notification settings The new notifications

  Azamino Station (KANAGAWA-KEN)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 377 views • 2019-11-15 09:59 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान : Kanagawa-ken ( कानागावा-केन ​)
  - स्टेशन : Azamino Station (आजामिनो स्टेशन) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट 

  - भाषा आवस्यकता:  भाषा नभएपनि हुने  ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: आपसी  सल्लाहमा  ।
   
  - कामको समय: 9:00 ~ 13:00
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: प्रति दिन 700円 सम्म ।
   
  विशेषता:
  - यो काम माहिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ handcash लिन सकिने छ ।

  आवस्यकता: 8 -10 जना सम्म  ।

  सम्पर्क: 
  080-9709-9841  (नेपाली) ।
  090-6658-9841 (नेपाली) ।
    查看全部

  A.PNG

  - कामको प्रकार : फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान : Kanagawa-ken ( कानागावा-केन ​)
  - स्टेशन : Azamino Station (आजामिनो स्टेशन) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट 

  - भाषा आवस्यकता:  भाषा नभएपनि हुने  ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: आपसी  सल्लाहमा  ।
   
  - कामको समय: 9:00 ~ 13:00
  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: प्रति दिन 700円 सम्म ।
   
  विशेषता:
  - यो काम माहिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ handcash लिन सकिने छ ।

  आवस्यकता: 8 -10 जना सम्म  ।

  सम्पर्क: 
  080-9709-9841  (नेपाली) ।
  090-6658-9841 (नेपाली) ।
   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 1510 views • 2019-11-04 17:43 • 来自相关话题

   

  5ec441cec4f9ae167bad6bf6936e8be8.jpg

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 2569 views • 2019-10-18 10:37 • 来自相关话题

   

  95500d9e2f19feeefa3fdb54d19e3847.jpg

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 2094 views • 2019-10-03 15:00 • 来自相关话题

   

  f715a72b6e54a28c95ff03c1c07ffc1f.jpg

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 2192 views • 2019-09-24 15:09 • 来自相关话题

   

  4179d31459d4b0bd638977f0b3e25017.jpg

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 912 views • 2019-08-16 14:09 • 来自相关话题

   

  2cb1d8157fdea317a993e7aaa172d2bc.png

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 186 views • 2019-08-13 14:03 • 来自相关话题

   

  f44b0d50f5b833d0eff6358626f04456.png

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 797 views • 2019-08-06 17:43 • 来自相关话题

   

  417fe574215e432eedc5003b2ff81dbd.jpg

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 224 views • 2019-08-06 16:44 • 来自相关话题

   

  0411f6da370b297242bbe3cc61199ef7.png

   

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1144 views • 2019-07-29 17:06 • 来自相关话题

   

  30438bb917e941360719ef9166450698.png