Notification settings The new notifications

  Sendai Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 150 views • 2018-11-05 17:41 • 来自相关话题

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali ) 查看全部

  a.PNG

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali )

  Part Time Job , Sendai

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 211 views • 2018-11-01 14:43 • 来自相关话题

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali ) 查看全部
  a.PNG

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali )

  Meat Company , Tatekoshi Station (Sendai)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 215 views • 2018-09-13 13:31 • 来自相关话题

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00 /7:30  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 900 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部
  da00eb7365efe8de79aca0573b0d3a09.jpg

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00 /7:30  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 900 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  मासु मिलाएर प्याकिंग गर्ने काम , Tatekoshi Station (Sendai)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 466 views • 2018-06-15 17:39 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : मासु मिलाएर प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान :  Sendai 
  - स्टेशन : Tatekoshi Staiton ( सेन्दाई स्टेशन बाट ट्रेनमा + तातेकोशी स्टेशन बाट 10 मिनेट लोकल बसमा ) ।

  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने  ।
  - कामको समय : 8:00 ~ 17:00/18:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र,  शिफ्ट आफैले पाएक पर्ने दिन रोजेर मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : डिपेन्डेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - ओवरटाइम: दिनको ८ घण्टा भन्दा माथि काम भएको खण्डमा (पारिश्रमिक +२५% अप हुने) ।
  - यातायात ख़र्च : दिनको 800円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क : 
  = 090-6479-3040 (नेपाली भाषी )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार : मासु मिलाएर प्याकिंग गर्ने काम 

  - स्थान :  Sendai 
  - स्टेशन : Tatekoshi Staiton ( सेन्दाई स्टेशन बाट ट्रेनमा + तातेकोशी स्टेशन बाट 10 मिनेट लोकल बसमा ) ।

  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने  ।
  - कामको समय : 8:00 ~ 17:00/18:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र,  शिफ्ट आफैले पाएक पर्ने दिन रोजेर मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : डिपेन्डेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - ओवरटाइम: दिनको ८ घण्टा भन्दा माथि काम भएको खण्डमा (पारिश्रमिक +२५% अप हुने) ।
  - यातायात ख़र्च : दिनको 800円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क : 
  = 090-6479-3040 (नेपाली भाषी )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  FamilyMart, Sendai Station (Miyagi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 236 views • 2018-06-14 10:50 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : FamilyMart कोंन्बिनीको काम 

  - स्थान : 宮城県仙台市青葉区本町1-5-31 シエロ仙台ビル1F
  - स्टेशन : Sendai Station (सेन्दाई स्टेशन ) बाट 5  मिनेट पैदल 

  - कामको कोड : W006413152
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 

  - कामको समय : 
  a) 08:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  b) 08:00〜13:00 प्रति घण्टा :780円
  c) 13:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  d) 17:00〜22:00 प्रति घण्टा :780円
  e) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा :1000円

  - प्रति घण्टा : 780円 ~ 1000円
  - यातायत खर्च : उपलब्ध छैन 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  - अनुभव नभएको र अनुभबी दुवैलाइ उपयुक्त 
   
  - सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार : FamilyMart कोंन्बिनीको काम 

  - स्थान : 宮城県仙台市青葉区本町1-5-31 シエロ仙台ビル1F
  - स्टेशन : Sendai Station (सेन्दाई स्टेशन ) बाट 5  मिनेट पैदल 

  - कामको कोड : W006413152
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 

  - कामको समय : 
  a) 08:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  b) 08:00〜13:00 प्रति घण्टा :780円
  c) 13:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  d) 17:00〜22:00 प्रति घण्टा :780円
  e) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा :1000円

  - प्रति घण्टा : 780円 ~ 1000円
  - यातायत खर्च : उपलब्ध छैन 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  - अनुभव नभएको र अनुभबी दुवैलाइ उपयुक्त 
   
  - सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  2000JPY! Looking for someone help buy a selected doll

  Reply

  Minamomiao Post • 1 person concerned • 0 replies • 190 views • 2018-06-04 19:09 • 来自相关话题

  ICE Monster, Sendai Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 198 views • 2018-05-11 17:00 • 来自相关话题

  -पसलको नाम: ICE MONSTER ( FORUS Building)
  - कामको प्रकार :
  a) हल
  b) किचिन 

  - स्थान :  宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
  - स्टेशन : Sendai Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 8:30~ 22:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर काम गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ 
  - कामको कोड : 52578312​
   
   
  सम्पर्क : 
  = 050-1720-4735 (जापानी भाषी )

  फोन गर्दा :
  - टाउन वार्कु कारा देन्वा बान्गोउ मोराइमासिता, ओउबोउ कोदोवा: 52578312 देस्---भन्नु होला 
  -タウンワーク から でんわばんごう もらいました、おうぼう コードは:52578312 です。

  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शनिबार भित्र ---10:00 देखि 20:00 बजे सम्म मात्र)।
    查看全部

  a.JPG

  -पसलको नाम: ICE MONSTER ( FORUS Building)
  - कामको प्रकार :
  a) हल
  b) किचिन 

  - स्थान :  宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
  - स्टेशन : Sendai Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 8:30~ 22:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर काम गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ 
  - कामको कोड : 52578312​
   
   
  सम्पर्क : 
  = 050-1720-4735 (जापानी भाषी )

  फोन गर्दा :
  - टाउन वार्कु कारा देन्वा बान्गोउ मोराइमासिता, ओउबोउ कोदोवा: 52578312 देस्---भन्नु होला 
  -タウンワーク から でんわばんごう もらいました、おうぼう コードは:52578312 です。

  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शनिबार भित्र ---10:00 देखि 20:00 बजे सम्म मात्र)।
   

  Meat Packing Job (Sendai)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 490 views • 2018-04-02 11:20 • 来自相关话题

  Part Time Job in Sendai !!...
  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!

  1. काम: मिट मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  2. स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  3. भिषा: डिपेनडेण्ट को लागि मात्र उपयुक्त 
  4. भाषा: थोरै भए पनि हुने । 
  5. प्रति घण्टा: 900円 
  6. ट्रेन + बस भाडा: दिनको 800円 सम्म।
  7. कामको समय: 8:00 ~  17:00/18:00
  8. ओवरटाइम पनि हुन सक्ने (+२५% अप हुने )
  9. काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  (शिफ्टको लागि दिन रोज्न सकिने छ )

  सम्पर्क: 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  C0000238082.jpg

  Part Time Job in Sendai !!...
  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!

  1. काम: मिट मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  2. स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  3. भिषा: डिपेनडेण्ट को लागि मात्र उपयुक्त 
  4. भाषा: थोरै भए पनि हुने । 
  5. प्रति घण्टा: 900円 
  6. ट्रेन + बस भाडा: दिनको 800円 सम्म।
  7. कामको समय: 8:00 ~  17:00/18:00
  8. ओवरटाइम पनि हुन सक्ने (+२५% अप हुने )
  9. काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  (शिफ्टको लागि दिन रोज्न सकिने छ )

  सम्पर्क: 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Meat Packing Job in Sendai

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 587 views • 2018-01-31 16:49 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : मीट प्याकिंग 
  - स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  - भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  - भिषा: डिपेनडेण्ट भिषा को लागी मात्र उपयुक्त।

  - कामको समय: 7:00 ~ 18:00  ( बिहान 7:00 देखि साँझ 5:00/ 6:00 बजे सम्म )
  - प्रति घण्टा: 900 円 ~ 950 円
  - काम हुने दिन: सोमबार बाट शुक्रबार सम्म 
  - भिषा : खाजोकु(dependent) , एइज्युउ(permanent) र तेइज्युउ (longterm) भिषा 

  सम्पर्क: 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  e8adb61cce34f86d7fe23edd6b04bfd2.jpg

  - कामको प्रकार : मीट प्याकिंग 
  - स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  - भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  - भिषा: डिपेनडेण्ट भिषा को लागी मात्र उपयुक्त।

  - कामको समय: 7:00 ~ 18:00  ( बिहान 7:00 देखि साँझ 5:00/ 6:00 बजे सम्म )
  - प्रति घण्टा: 900 円 ~ 950 円
  - काम हुने दिन: सोमबार बाट शुक्रबार सम्म 
  - भिषा : खाजोकु(dependent) , एइज्युउ(permanent) र तेइज्युउ (longterm) भिषा 

  सम्पर्क: 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Ramen Shop, Sendai

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 392 views • 2018-01-23 17:09 • 来自相关话题

  पार्ट टाइम कामको अवसर !! सेनदाई(仙台) ! इसियाकि रामेन (石焼らーめん) !!
   
  काम : Ramen Shop को हलमा  
  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  प्रति घण्टा:  850 円 ( शनिबार र आइतबार +50円 )

  समय : 17:00~23:00 (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा :  N3 बराबर / दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634

  विशेषता:
  - अनुभव नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
             (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
            : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
            : फोन नउठे, Viber मा मेसेज गरिदिनु होला
    查看全部

  o0671038013961553220.jpg

  पार्ट टाइम कामको अवसर !! सेनदाई(仙台) ! इसियाकि रामेन (石焼らーめん) !!
   
  काम : Ramen Shop को हलमा  
  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  प्रति घण्टा:  850 円 ( शनिबार र आइतबार +50円 )

  समय : 17:00~23:00 (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा :  N3 बराबर / दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634

  विशेषता:
  - अनुभव नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
             (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
            : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
            : फोन नउठे, Viber मा मेसेज गरिदिनु होला