नेपाली ग्रूप जापान

कामको प्रकार :LOFT भित्रको काम ।
स्टेशन:किचिज्योजी (吉祥寺)
भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य भाषा) ।
कामको समय : 07:00~12:00
      
भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
प्रति घण्टा: 1050円~1100円
यातायात ख़र्च :उपलब्ध छ ।
सम्पर्क :नेपाली ग्रूप जापान
080-3520-9967
Raj Gautam
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered