नेपाली ग्रूप जापान job

कामको प्रकार: सरसफाईको काम
- स्टेशन:1.सिबुया स्टेशन (渋谷駅) बाट 5 मिनेट पैदल
2.खावासकी स्टेशन(川崎駅)बाट 15 मिनेट बसमा ।
3.ताचिकावा स्टेशन (立川駅) बाट 5 मिनेट पैदल
- भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय:
1) 06:00~09:00हप्पताको 5 दिन सोमबार बाट शुक्रबार सम्म
2)07:00~11:00 हप्पताको 5 दिन सोमबार बाट शुक्रबार सम्म
3)06:00~09:00हप्पताको 5 दिन सोमबार बाट शुक्रबार सम्म
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा
- प्रति घण्टा: 1100 円 ~1200円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
सम्पर्क :मोबाइल :080-3520-9967(Raj Gautam)
यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered