सरसफाईको काम

कामको प्रकार: सरसफाईको काम
- स्टेशन:1.सिबुया स्टेशन (町屋駅) बाट 5 मिनेट पैदल
- भाषा आवस्यकता : N3 भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय:17:00~22:00(5:00pm~10:00pm)
हप्पताको 7 दिन सोमबार बाट आइतबार सम्म
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट ,र रिफुजी भिषा
- प्रति घण्टा: 1100 円 ~1200円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
सम्पर्क :मोबाइल :080-3520-9967(Raj Gautam)
यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered