होस्पितलमा सरसफाईको काम

कामको प्रकार: सरसफाईको काम
- स्थान : साइतमा नारिमास
- स्टेशन:नारिमास स्टेशन (成増駅)Narimasu station
- भाषा आवस्यकता : N4भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय:6:00~12:00 मगलबार देखी आइतबार सम्म
      6:30~12:00मगलबार बिहिबार र सनिबार सम्म
- भिषा :गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको )
- प्रति घण्टा: 1200円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
सम्पर्क :080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered