कामको प्रकार: सरसफाईको काम - स्थान : टोक्योतो एविसु


कामको प्रकार: सरसफाईको काम
- स्थान : टोक्योतो एविसु
- स्टेशन: एविसु स्टेशन (恵比寿駅) बाट 5मिनेट पैदल
- भाषा आवस्यकता : N4भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय:
@7:00~10:00
हप्पताको सातै दिन्न गर्न मिल्ले काम(शुक्रबार,सनिबार रआइतबार काम गर्न सक्नुपर्नेछ)
@17:00~20:00
सनिबार ,आइतबार र रातो बिदामा हुने
- भिषा :गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको )
- प्रति घण्टा: 1000円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
सम्पर्क :मोबाइल 080-3520-9967 (raj Gautam)
कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered