रेस्टुरेन्टको काम शिन्बाशी स्टेशन(Shinbashi Station )

रेस्टुरेन्टको काम
- कामको प्रकार: हल किचेन अथवा आराइबाको काम
- स्थान : टोक्यो (Tokyo )
- स्टेशन :शिन्बाशी स्टेशन(Shinbashi Station )
-भाषा आवस्यकता :N4 लेवल बराबर( सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने) ।
- कामको समय : 18:00 ~ 24:00
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको सातै दिन कम गर्न सकिने
- भिषा:गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको
- प्रति घण्टा : 1200 円 पहिलो महिना
1200円दोस्रो महिना बाट
- यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ
सम्पर्क :080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered