कोन्बिनिको काम LAWSON

कोन्बिनिको काम LAWSON
स्थान (स्टेशन): Oikeibajo-Mae Station(大井競馬場前駅)
Tokyo-Monorail
कामको समय :15:00~22:00(1110円)
22:00~08:00(1443円)
भाषा आवस्यकता : (N3,N4)दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
प्रति घण्टा : 1000円 ~1300円 प्रति घण्टा
यातायात ख़र्च : फुल टेकी उपलब्ध छ ।
भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट , पर्मानेण्ट र रिफुजी वर्क प्रमिट भयको
सम्पर्क : 080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered