http:__npinjp.com_article_1

http:__npinjp.com_article_1

Higashitokorojawa station

Job in Saitama-kenchaudhary Published the article • 0 comments • 574 views • 2017-11-17 14:27 • 来自相关话题

=तुरुन्त मेन्सेचु दिएर काम सुरु गर्न सकिने 
=महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 
साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन बाट कम्पनीको बसमा 
स्टेशन : Higashi Tokorozawa Station
कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएको पनि गर्न सकिने 
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 सम्म 
प्रति घण्टा : 
a) 1000 yen (पुरुष)
b) 900 yen (महिला )
ओभरटाइम: प्रतेक दिन 1 घण्टा ओभरटाइम(ざんぎょう)  हुने, ओभरटाइम प्रति घण्टा: 1250 yen 
काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म 
बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
आवस्यकता: जति जना पनि ok
  查看全部
=तुरुन्त मेन्सेचु दिएर काम सुरु गर्न सकिने 
=महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 
साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन बाट कम्पनीको बसमा 
स्टेशन : Higashi Tokorozawa Station
कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएको पनि गर्न सकिने 
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 सम्म 
प्रति घण्टा : 
a) 1000 yen (पुरुष)
b) 900 yen (महिला )
ओभरटाइम: प्रतेक दिन 1 घण्टा ओभरटाइम(ざんぎょう)  हुने, ओभरटाइम प्रति घण्टा: 1250 yen 
काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म 
बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
आवस्यकता: जति जना पनि ok
 

Higashitokorojawa station

Job in Saitama-kenchaudhary Published the article • 0 comments • 574 views • 2017-11-17 14:27 • 来自相关话题

=तुरुन्त मेन्सेचु दिएर काम सुरु गर्न सकिने 
=महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 
साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन बाट कम्पनीको बसमा 
स्टेशन : Higashi Tokorozawa Station
कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएको पनि गर्न सकिने 
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 सम्म 
प्रति घण्टा : 
a) 1000 yen (पुरुष)
b) 900 yen (महिला )
ओभरटाइम: प्रतेक दिन 1 घण्टा ओभरटाइम(ざんぎょう)  हुने, ओभरटाइम प्रति घण्टा: 1250 yen 
काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म 
बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
आवस्यकता: जति जना पनि ok
  查看全部
=तुरुन्त मेन्सेचु दिएर काम सुरु गर्न सकिने 
=महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 
साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन बाट कम्पनीको बसमा 
स्टेशन : Higashi Tokorozawa Station
कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएको पनि गर्न सकिने 
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 सम्म 
प्रति घण्टा : 
a) 1000 yen (पुरुष)
b) 900 yen (महिला )
ओभरटाइम: प्रतेक दिन 1 घण्टा ओभरटाइम(ざんぎょう)  हुने, ओभरटाइम प्रति घण्टा: 1250 yen 
काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म 
बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
आवस्यकता: जति जना पनि ok
 
  Higashitokorojawa station...
=तुरुन्त मेन्सेचु दिएर काम सुरु गर्न सकिने 
=महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 
साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन बाट कम्पनीको बसमा 
स्टेशन : Higashi Tokorozawa Station
कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएको पनि गर्न सकिने 
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 सम्म 
प्रति घण्टा : 
a) 1000 yen (पुरुष)
b) 900 yen (महिला )
ओभरटाइम: प्रतेक दिन 1 घण्टा ओभरटाइम(ざんぎょう)  हुने, ओभरटाइम प्रति घण्टा: 1250 yen 
काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म 
बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
आवस्यकता: जति जना पनि ok