kasukabe

kasukabe

Vegetable Company, Kita-kasukabe

Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1939 views • 2017-11-15 17:53 • 来自相关话题

कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनी 

स्थान : साइतामा केन , किता-कासुकाबे स्टेशन
स्टेशन :  Kita-Kasukabe Station बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने

भाषा :
=भाषा भएको र नभएको दुवै लाइ उपयुक्त 
= भाषा भएकोलाइ प्राथमिकता दिइ काम सिकाइने 

कामको समय :  7:00 ~ 16:00
प्रति घण्टा : 950円 (पुरुषको लागि ) // 900円 (महिलाको लागि)
यातायात ख़र्च : 500 円 प्रति दिन  
आवस्यक संख्या : 10 जनाको लागि 

 सम्पर्क :
= 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
= कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
=यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
  查看全部

819f11110ddec0ed5f8c4e8330dbba78.jpg
कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनी 

स्थान : साइतामा केन , किता-कासुकाबे स्टेशन
स्टेशन :  Kita-Kasukabe Station बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने

भाषा :
=भाषा भएको र नभएको दुवै लाइ उपयुक्त 
= भाषा भएकोलाइ प्राथमिकता दिइ काम सिकाइने 

कामको समय :  7:00 ~ 16:00
प्रति घण्टा : 950円 (पुरुषको लागि ) // 900円 (महिलाको लागि)
यातायात ख़र्च : 500 円 प्रति दिन  
आवस्यक संख्या : 10 जनाको लागि 

 सम्पर्क :
= 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
= कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
=यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
 

Vegetable Company, Kita-kasukabe

Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1939 views • 2017-11-15 17:53 • 来自相关话题

कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनी 

स्थान : साइतामा केन , किता-कासुकाबे स्टेशन
स्टेशन :  Kita-Kasukabe Station बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने

भाषा :
=भाषा भएको र नभएको दुवै लाइ उपयुक्त 
= भाषा भएकोलाइ प्राथमिकता दिइ काम सिकाइने 

कामको समय :  7:00 ~ 16:00
प्रति घण्टा : 950円 (पुरुषको लागि ) // 900円 (महिलाको लागि)
यातायात ख़र्च : 500 円 प्रति दिन  
आवस्यक संख्या : 10 जनाको लागि 

 सम्पर्क :
= 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
= कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
=यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
  查看全部

819f11110ddec0ed5f8c4e8330dbba78.jpg
कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनी 

स्थान : साइतामा केन , किता-कासुकाबे स्टेशन
स्टेशन :  Kita-Kasukabe Station बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने

भाषा :
=भाषा भएको र नभएको दुवै लाइ उपयुक्त 
= भाषा भएकोलाइ प्राथमिकता दिइ काम सिकाइने 

कामको समय :  7:00 ~ 16:00
प्रति घण्टा : 950円 (पुरुषको लागि ) // 900円 (महिलाको लागि)
यातायात ख़र्च : 500 円 प्रति दिन  
आवस्यक संख्या : 10 जनाको लागि 

 सम्पर्क :
= 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
= कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
=यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।